Karla_Livingston-Holiday-Tour-Press-Release_rev2022-tour